DONATION PAIR(DONPAIR) - Page 1

ғᴇᴀᴛᴜʀᴇs ᴏғ (ᴅᴏɴᴘᴀɪʀ)  ▶️ 100% ʀᴏɪ ɪɴ 5ᴅᴀʏs ▶️ ʀᴇsᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ᴘʟᴀɴ ᴇᴠᴇʀʏ 30ᴅᴀʏs ▶️ ᴘᴀᴄᴋᴀɢᴇ(#2500) ▶️ ᴘᴀʏ ʏᴏᴜʀ ғɪxᴇᴅ ʙᴜɴᴅʟᴇ ᴇɪᴛʜᴇʀ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴄ ᴏʀ ᴍᴀɴᴜᴀʟ sʏsᴛᴇᴍ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀsʜʙᴏᴀʀᴅ ▶️ᴄʜᴀᴛ ᴀᴅᴍɪɴ ᴠɪᴀ @DonpairMessengerBot
boiZ
ahn ahn
2018-06-05 20:36:00
IFYZ 💓
Sup
2018-06-05 20:36:30
boiZ
mak we start from d beginning😄😄😄
2018-06-05 20:36:49
Umukoro Blessing
Lolz
2018-06-05 20:36:58
Umukoro Blessing
All msg gone
2018-06-05 20:36:58
IFYZ 💓
Boss deleting our messages
2018-06-05 20:37:03
͜͡͡🔫͜͡💉͜͡💊͜͡🚬͜͡Q̸U̸A̸N̸T̸U̸M̸ ͜͡🚬͜͡💊͜͡💉͜͡🔫͜͡:
I hired someone nioo
2018-06-05 20:37:28
IFYZ 💓
Ok
2018-06-05 20:38:06
͜͡͡🔫͜͡💉͜͡💊͜͡🚬͜͡Q̸U̸A̸N̸T̸U̸M̸ ͜͡🚬͜͡💊͜͡💉͜͡🔫͜͡:
Smile ☺
2018-06-05 20:38:39
CINDERELLA""
Good morning house
2018-06-06 04:17:41